Pon. - pt.: 07:00 - 18:00

Odzysk ciepła - rekuperatory Poznań - KLIMATSYSTEM

Odzysk ciepła – rekuperatory Poznań

28 października 2022 IPTechnicy Comments Off

Okres zimowy skłania do refleksji na temat możliwości ograniczenia strat ciepła w budynkach. Analizując zapotrzebowanie na energię cieplną, największa jej część, niemal zawsze jest dostarczona dla celów podgrzania powietrza wentylacyjnego.

W celu ograniczenia kosztów można zastosować wymienniki ciepła, które pozwolą odzyskać energię odnawialną.

Wymienniki ciepła występujące w układach wentylacji można podzielić na dwie grupy:

 • wykorzystujące energię gruntu [więcej na ten temat w MI 09/2010]
 • wykorzystujące energię z powietrza odpadowego

Rozwiązaniem, które pośrednio łączy obie te grupy w wentylacji jest pompa ciepła.

Lp. Rodzaj wymiennika ciepła Sprawność temp. Odzysk wilgoci
1 Wymiennik krzyżowy 50-70 % nie
2 Wymiennik przeciwprądowy powyżej 90 % nie
3 Wymiennik entalpiczny 80-90% tak
4 Wymiennik obrotowy 75-90 % tak
5 Rurka ciepła 40-55% nie
6 Odzysk glikolowy 40% nie
7 Pompa ciepła nie
8 Recyrkulacja tak

Tab.1. Zestawienie form odzysku energii w układach wentylacji

 1. Wymienniki krzyżowe

Zbudowany są z cienkich, płyt wykonanych z aluminium lub z tworzywa, tworzących odseparowane kanały nawiewu i wywiewu.

Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie stykając się ze sobą przepływają przez wymiennik prostopadle do siebie. Odzysk ciepła za pomocą tego wymiennika nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz i polega na odbiorze ciepła przez strumień powietrza zimnego od płyt nagrzanych przez strumień powietrza ciepłego. Wymiennik opcjonalnie wyposażony jest w przepustnicę obejściową (by-pass), która zabezpiecza wymiennik przed szronieniem przy bardzo niskich temperaturach powietrza świeżego poprzez ominięcie wymiennika przez część powietrza zewnętrznego i umożliwia w okresie letnim ograniczyć lub odciąć odzysk ciepła.

 1. Wymienniki przeciwprądowe

Stanowią rozbudowane w stosunku do wymienników krzyżowych, przy czym zasada działania i detale wykonania są podobne. Zwiększona powierzchnia wymiany ciepła wpływa na większą sprawność temperaturową w stosunku do wymienników krzyżowych i sięga powyżej 90%. Wymienniki zyskały dużą popularność zwłaszcza w małych centralkach dedykowanych dla domów i niewielkich obiektów użytkowych. Przy dużych wydatkach powietrza, są rzadziej stosowane.

 1. Wymienniki entalpiczne

Wymiennik tego typu są zwykle zbudowane z celulozy, która umożliwia przepływ energii w postaci ciepła utajonego tj. wilgoci między powietrzem nawiewanym i wywiewanym.
Para wodna z wilgotnego powietrza odprowadzanego ulega „skropleniu“ i zostaje wchłonięta przez membranę i następnie przekazana do powietrza nawiewanego.

 1. Wymienniki obrotowe

Odzysk ciepła za pomocą wymiennika obrotowego wykorzystuje zjawisko akumulowania energii w materiale wymiennika. Strumień ciepłego powietrza przepływając przez wymiennik nagrzewa go a strumień zimnego powietrza odbiera ciepło z wymiennika. Budowa i sposób jego działania wymiennika obrotowego powoduje możliwość występowania podmieszania strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, dlatego należy mieć na uwadze, że nie we wszystkich układach ten odzysk może znaleźć zastosowanie, przy czym podmieszanie można zminimalizować zachowując odpowiedni układ ciśnień w centrali. Na wymienniku obrotowym uzyskuje się wysoką sprawność odzysku ciepła. Wymiennik obrotowy zbudowany jest z nawiniętej na osi obrotu folii aluminiowej karbowanej i płaskiej na przemian tworzącej kanały przepływu powietrza. Silnik napędowy może by o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej. Napęd przekazywany jest z silnika na wymiennik poprzez pas napędowy. Wymiennik może by wykonany w wersji standardowej – niehigroskopijnej, przy czym w normalnych warunkach, może dojść do odzysku wilgoci.


Jednak dla uzyskania wyższej sprawności i odzysku wilgoci rotor wymiennika pokrywa się powłoką higroskopijną, lub absorpcyjną. Możliwe jest wtedy odzyskiwanie nie tylko ciepła jawnego ale i utajonego (ciepła parowania wilgoci zawartej w powietrzu). Płynne sterowanie obrotami wirnika może być wykorzystane do optymalizacji sprawności odzysku lub zabezpieczać wirnik przed zamarznięciem.

 1. Rurka ciepła

Wymiennik typu rurka ciepła zbudowany jest z obustronnie zaślepionych rurek miedzianych – wypełnionych czynnikiem chłodniczym, na które w celu intensyfikacji wymiany ciepła nałożone są lamele aluminiowe. Zasada działania tego odzysku ciepła wykorzystuje zjawisko parowania i skraplania czynnika. Obudowa rurki ciepła dzieli go na dwa sektory. W dolnym sektorze następuje odbiór ciepła ze strumienia powietrza wywiewanego, w wyniku parowania ciekłego czynnika chłodniczego. Natomiast w górnym ciepło przekazywane jest do strumienia powietrza nawiewanego, w wyniku skraplania się par czynnika chłodniczego.

 1. Odzysk glikolowy

W skład układu odzysku glikolowego wchodzą dwa wymienniki:

 • chłodnica (zlokalizowana w strumieniu powietrza wywiewanego),
 • nagrzewnica (zlokalizowana w strumieniu powietrza nawiewanego).

Wymienniki połączone są ze sobą systemem rurociągów wypełnionych cieczą pośredniczącą (najczęściej roztwór 30-40% glikolu).

Wymienniki wykonane są najczęściej z miedzianych wężownic na których osadzone są aluminiowe lamele.

W tym rozwiązaniu układy nawiewny i wywiewny są całkowicie oddzielone. Możliwa jest również współpraca kilku central nawiewnych i wywiewnych jednocześnie.

 1. Pompa ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem o konstrukcji takiej samej jak urządzenie chłodnicze. Główne elementy z którego składa się urządzenie: wymienniki ciepła umieszczone w strumieniach powietrza (nawiewanym, wywiewanym), sprężarka i zawór rozprężny.

Wersje urządzenia wg funkcji pełnionej funkcji:

 • pompa ciepła – ogrzewanie powietrza nawiewanego (chłodnica umieszczona na wywiewie, a skraplacz na nawiewie)
 • rewersyjna pompa ciepła – ogrzewanie powietrza nawiewanego w sezonie grzewczym, chłodzenie w okresie letnim (wymienniki zmieniają swoja funkcję w zależności od trybu pracy: wymiennik będący chłodnicą w okresie letnim staje się nagrzewnicą/skraplaczem w okresie zimowym, wymiennik pełniący funkcję skraplacza na wywiewie w okresie letnim staje się parowaczem w okresie zimowym).

Pompa ciepła ma za zadanie odzyskać ciepło z powietrza wywiewanego i przekazać go do powietrza nawiewanego. Do powietrza nawiewanego oddawana jest również energia sprężania czynnika chłodniczego dostarczona do silnika sprężarki.

Pompa ciepła w odróżnieniu od pozostałych sposobów odzysku ciepła może być wykorzystana do odzysku ciepła nawet przy braku różnicy temperatur między powietrzem nawiewanym a wywiewanym

 1. Recyrkulacja

Najprostszym i najtańszym sposobem odzysku ciepła jest recyrkulacja, czyli bezpośrednie powtórne wykorzystanie powietrza wcześniej ogrzanego. Powietrze wywiewane z pomieszczeń wentylowanych jest zawracane, a następnie mieszane z powietrzem świeżym i nawiewane do pomieszczeń Nie należy jej stosować, gdy w powietrzu wywiewnym znajdują się substancje szkodliwe, wybuchowe, szkodliwe, itp.

Sławomir Mencel